Sprzedaż nietypowych aktywów z masy upadłości

Upadłość likwidacyjna – zadania syndyka

Syndyk jest pełnomocnikiem sądu, który wkracza do akcji m.in. w sytuacji takiej jak upadłość firmy. Jednym z zadań syndyka obejmującego majątek firmy lub osoby prywatnej postawionej w stan upadłości, jest oszacowanie masy upadłości i sprzedaż tworzących ją składników. Celem tego jest oczywiście pozyskanie pieniędzy, które będzie można rozdzielić pomiędzy wierzycieli upadłego przedsiębiorcy. Upadłość likwidacyjna – bo w takiej sytuacji następuje sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika-przedsiębiorcy – przebiega w etapach. Składają się na nie m.in. zajęcie majątku w celu jego zabezpieczenia, spis inwentarza, oszacowanie wartości majątku, sporządzenie planu likwidacyjnego oraz sprzedaż składników majątku masy upadłościowej.

Upadłość przedsiębiorstwa nie pozostaje bez wpływu na jego dotychczasowych klientów i dostawców. Ogłoszenie upadłości firmy – ze względu na to, że bodźcem do niego jest długookresowa niewypłacalność przedsiębiorcy – wiąże się z szeregiem działań podejmowanych przez syndyka w stosunku do dłużników i wierzycieli upadłego. Wśród nich znajduje się m.in. próba odzyskania pieniędzy od kontrahentów upadłego przedsiębiorstwa, zalegających ze spłatą zobowiązań. A zatem syndyk prowadzi negocjacje, koresponduje z dłużnikami i spotyka się z nimi. W przypadku gdy to nie przynosi skutków, kieruje sprawy do postępowania sądowego.

Upadłość firmy a sprzedaż wierzytelności

Często stosowaną w trakcie tego procesu lub po jego zakończeniu praktyką jest oferowanie wierzytelności do sprzedaży zewnętrznym podmiotom.

Moment sprzedaży tych aktywów określa ich wartość. Im wcześniejszy etap wewnętrznego procesu windykacyjnego, na którym są one sprzedawane, tym wyższa ich wartość. Jeśli natomiast aktywa sprzedawane są po zakończeniu wszystkich możliwych działań (szczególnie gdy procesy sądowe są zakończone, a egzekucje nieskuteczne), wycena tych wierzytelności gwałtownie spada i dąży do zera.

Aby zwiększyć wartość odzyskanych pieniędzy dla masy upadłości, warto przyjrzeć się wierzytelnościom innym niż typowe. Prawidłowa ich identyfikacja, odpowiednia “obróbka” i sprzedaż, mogą zaowocować dodatkowymi wpływami środków. Będzie je można przeznaczyć na zaspokojenie wierzycieli upadłego przedsiębiorstwa.

Źródła dodatkowego dopływu środków do masy upadłości

W sytuacji, gdy zostaje ogłoszona upadłość firmy, zawsze istnieją możliwości pozyskania dodatkowych środków na zaspokojenie wierzycieli, pochodzące ze sprzedaży innych niż typowe aktywa.

Praktycznie 100 proc. przedsiębiorców rozlicza się w dzisiejszych czasach przelewem bankowym. Jeśli upadła firma w okresie normalnego funkcjonowania wystawiała faktury płatne przelewem, warto przeanalizować terminy spłat zobowiązań przez jej klientów. W przypadku, gdy kontrahenci płacili je po ustalonym terminie płatności, można skorzystać z możliwości jakie daje Ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403).

Opierając się na zapisach tej ustawy, w przypadku gdy przedsiębiorca spłacił swój dług po terminie, można naliczyć mu rekompensatę w wysokości 40 euro. Wartość tą należy przeliczyć na złote wg kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym faktura stała się wymagalna.

O ile naliczenie tych rekompensat wydaje się proste, to w praktyce zajmowanie się tymi instrumentami jest mocno skomplikowane. Systemy księgowe dostępne na rynku, najczęściej nie obsługują wysyłki korespondencji do dłużników, dotyczącej naliczenia rekompensat. W przypadku firm postawionych w stan upadłości często okazuje się także, że systemy są stare i latami nieaktualizowane. Dodatkowo służby księgowe mogły popełniać błędy, które w praktyce uniemożliwiały zajęcie się tymi instrumentami.

Jeżeli jednak potraktować te wierzytelności jako potencjalną transakcję sprzedaży, sprawa wygląda bardzo perspektywicznie. Szczególnie z punktu widzenia działań syndyka.

Transakcja sprzedaży – prosta i szybka

W przypadku transakcji sprzedaży, przygotowaniem niezbędnych danych może zająć się kupujący tj. Corsaria sp. z o.o. Nabywca będzie potrzebował kopii wystawionych faktur i dowodów zapłaty kwot z nich wynikających. Źródłem tych informacji może być zarówno sama dokumentacja księgowa (faktury i wyciągi bankowe), jak i system księgowy. Po podpisaniu listu o poufności, przekazanie informacji powinno zaowocować przygotowaniem całej niezbędnej dokumentacji oraz przedstawieniem wyceny aktywów. Dokumentacja obejmować będzie wzór umowy cesji, zawiadomienia o naliczeniu rekompensaty i cesji wierzytelności oraz załączniki.

Finalizacja transakcji to przekazanie zaakceptowanej przez obie strony ceny na rachunek wskazany przez syndyka. Taki zastrzyk środków finansowych, które wpłyną do masy, pozwoli na zaspokojenie większej liczby czekających w kolejce wierzycieli.

2019-07-30T20:05:06+02:00 3 grudnia 2018|