FAQ – najczęstsze pytania

FAQ – najczęstsze pytania 2020-07-28T19:58:09+02:00
Czym jest rekompensata? 2020-07-28T19:37:45+02:00

Rekompensata przysługuje wierzycielowi, gdy dłużnik zapłaci fakturę po ustalonym terminie płatności, także w sytuacji, gdy opóźnienie w spłacie będzie wynosić zaledwie jeden dzień. Prawo do jej naliczenia wynika z art. 10 ust 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jest to kwota zryczałtowana, której wartość jest zależna od kwoty faktury. Może ona wynosić 40 €, 70 € lub 100 € przeliczone na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Wierzyciel może dochodzić tej kwoty bez spełniania jakichkolwiek dodatkowych przesłanek.

Ideą przyjęcia tej ustawy było m.in. przeciwdziałanie zatorom płatniczym i motywacja dłużników do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Kwota ta, której może domagać się wierzyciel, ma stanowić zwrot ponoszonych przez niego kosztów administracyjnych, takich jak np. utrzymanie stanowiska pracy, w którego zakresie obowiązków byłby monitoring przeterminowanych należności.

Dlaczego mam zapłacić rekompensatę Corsarii, skoro zapłaciłem już wcześniej fakturę? 2020-07-28T19:38:14+02:00

Rekompensata, której zapłaty żąda Corsaria, przysługiwała wierzycielowi na podstawie art. 10 ust 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wierzytelność ta powstała, ponieważ faktura została zapłacona po terminie wskazanym na fakturze. Wierzyciel sprzedał ją Corsarii na podstawie umowy cesji. Corsaria wstąpiła w prawa wierzyciela i może dochodzić jej zapłaty tak samo, jak wcześniej pierwotny wierzyciel.

Co w przypadku, gdy mój dług jest przedawniony? 2020-07-28T19:47:42+02:00

Nawet w przypadku przedawnienia roszczeń wierzycielowi, którym jest Corsaria, przysługuje prawo do ich dochodzenia. Przedawnienie nie oznacza, że “dług znika” – jak uważa wiele osób. Wierzyciel nadal może podejmować wszelkie przewidziane prawem kroki w celu odzyskania należności. Dług nadal istnieje jako zobowiązanie naturalne, który dłużnik powinien zapłacić. Wierzytelność ma swoją wartość i może być przedmiotem sprzedaży lub dalszego zlecenia windykacji. Informacje o niej mogą zostać przekazane do wszystkich lub wybranych biur informacji gospodarczych w Polsce.

Jaki jest okres przedawnienia roszczenia rekompensatę? 2020-07-28T19:48:08+02:00

Termin przedawnienia roszczenia o rekompensatę określa art. 118 k.c. Zgodnie z przepisami, dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej są to trzy lata od pierwszego dnia opóźnienia w zapłacie.

Dlaczego mam zapłacić rekompensatę, skoro nie było pisemnej umowy pomiędzy mną, a sprzedawcą towarów / usług? 2020-07-28T19:48:36+02:00

Transakcją handlową w rozumieniu przepisów ustawy jest umowa między przedsiębiorcami, która może być zawarta w dowolnej formie. Może być to forma pisemna, ale także złożona elektronicznie oferta lub forma ustna. Skoro dłużnik zapłacił należność wynikającą z faktury wystawionej przez wierzyciela, to tym samym potwierdził zawarcie umowy, na podstawie której ta faktura została wystawiona. Potwierdzeniem ustalenia przez strony daty płatności widniejącej na fakturze jest jej przyjęcie przez dłużnika bez zastrzeżeń, zaksięgowanie w księgach rachunkowych i zapłata wierzycielowi. W przypadku braku zapłaty w terminie, wierzycielowi przysługuje rekompensata.

Co w przypadku, gdy zapłaciłem w dniu wymagalności faktury? 2020-07-28T19:50:16+02:00

Zgodnie z art. 454 k.c. w przypadku dokonania wpłaty przez dłużnika, za termin zapłaty uważa się moment wpływu pieniędzy na rachunek bankowy wierzyciela. Dopóki pieniądze nie wpłyną na konto wierzyciela, ma on prawo domagać się zarówno zapłaty odsetek za opóźnienie, jak i rekompensaty. Jeśli więc zrealizowałeś przelew w dniu wymagalności faktury, wpływ pieniędzy na konto wierzyciela mógł nastąpić dzień później. Gdy zrobiłeś to w piątek lub przed innymi dniami wolnymi, może okazać się, że pieniądze dotarły do wierzyciela nawet kilka dni później.

Czy można domagać się rekompensaty w przypadku każdej opóźnionej faktury? 2020-07-28T19:50:45+02:00

Uprawnienie do kwoty rekompensaty przysługuje od transakcji handlowej. Jeżeli jednak umówiłeś się z partnerem handlowym (wierzycielem), że będziesz mu płacił w częściach, to będzie mógł on domagać się rekompensaty w przypadku każdej faktury, z płatnością której się spóźnisz – art. 11 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy.

Czy żądanie rekompensaty jest zgodne z zasadami współżycia społecznego? 2020-07-28T19:51:15+02:00

Faktura nie została zapłacona w terminie wymagalności. Twój wierzyciel zrealizował usługę / sprzedał ci produkty, a zatem wywiązał się ze swojej części umowy. Ty natomiast nie, bo spóźniłeś się z zapłatą. Nie ma znaczenia, jaki był tego motyw. Wierzycielowi zgodnie z ustawą przysługiwało prawo do naliczenia rekompensaty i sprzedaży wierzytelności, co jest całkowicie zgodne z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi przepisami. W tym kontekście, to opóźnianie terminu zapłaty powinno być traktowane jako postawa nieuczciwa i zdecydowanie daleka od biznesowej zasady fair play,

Czego dotyczy orzeczenie SN III CZP 94/15? 2020-07-28T19:51:39+02:00

Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 94/15 jednoznacznie stwierdził, że celem rekompensaty kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem należności jest skłonienie dłużnika do terminowego regulowania zobowiązań. Uprawnienie nadane wierzycielowi ma przeciwdziałać opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych i wpływać dyscyplinująco na dłużnika, który nie płaci we wskazanym na fakturze terminie. Obowiązek zapłaty równowartości 40 euro – podobnie jak obowiązek zapłaty odsetek – nie jest związany z koniecznością wykazywania, że wierzyciel poniósł szkodę i że niewykonanie świadczenia w terminie było spowodowane okolicznościami, za które dłużnik ponosił odpowiedzialność.

Czy można sprzedawać rekompensaty? 2020-07-28T19:52:21+02:00

Wierzytelność w postaci rekompensaty za koszty odzyskiwania należności powstała u pierwotnego wierzyciela, jednak z momentem jej powstania miał on prawo do jej sprzedaży. Ustawodawca przewidział możliwość zbywania tego typu wierzytelności na rzecz osób trzecich. W tym przypadku pierwotny wierzyciel naliczył i sprzedał wierzytelność, a nabywcą – a zatem i obecnym wierzycielem – jest Corsaria.

Nie można sprzedawać rekompensat, które stały się bądź staną wymagalne po 1 stycznia 2020 r. Wynika to z art. 20 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Do transakcji handlowych zawartych przed 1 stycznia 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że rekompensaty powstałe do 31 grudnia 2019 r. mogły być zbyte. Transakcja sprzedaży (cesji) wierzytelności powstałych przed 31 grudnia 2019 r. może być dokonana w dowolnym momencie, w tym także po 1 stycznia 2020 r.

Czy wierzyciel musi udostępnić dłużnikowi umowę cesji? 2020-07-28T19:52:52+02:00

Wierzyciel nie ma obowiązku okazywania dłużnikowi umowy przelewu wierzytelności (cesji). Wystarczającym dokumentem jest oświadczenie kupującego lub pierwotnego wierzyciela o zbyciu należności na rzecz Corsarii.

Czy ustawa obejmuje długi w postępowaniach upadłościowych? 2020-07-28T19:53:20+02:00

Prawdą jest, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, jej przepisów nie stosuje się do długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego. Jednakże pod pojęciem długów należy rozumieć wyłącznie zobowiązania upadłego lub restrukturyzowanego dłużnika wobec jego wierzycieli. Przepis art. 3 pkt 1 ustawy nie wyłącza jej stosowania do wierzytelności należnych upadłemu lub restrukturyzowanemu dłużnikowi od jego dłużników.

Co w przypadku, gdy otrzymałem fakturę po dacie wymagalności? 2020-07-28T19:53:50+02:00

Jeśli otrzymałeś fakturę po dacie jej wymagalności, powinieneś wystąpić o jej korektę. Skoro przyjąłeś ją, zaksięgowałeś i zapłaciłeś bez zastrzeżeń, to jest to równoznaczne z tym, że zaakceptowałeś warunki płatności.

Co w przypadku, kiedy miałem potwierdzenie sald wykazujące brak długów? 2020-07-28T19:54:17+02:00

Potwierdzenie salda między przedsiębiorcami dotyczy wyłącznie rozliczeń wynikających z umów i należności na podstawie wystawionych dokumentów księgowych. Tymczasem uprawnienie do żądania rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności wynika z ustawy i nie było objęte uzgodnionym saldem.

Czy można wpisać do BIG przedawniony dług? 2020-07-28T19:54:44+02:00

Zobowiązanie po upływie okresu przedawnienia nie wygasa – staje się tak zwanym zobowiązaniem naturalnym. Oznacza to, że dług istnieje, więc zgodnie z prawem informacja o nim może zostać przekazana do Biura Informacji Gospodarczych. Nie ma znaczenia podniesienie zarzutu przedawnienia przez dłużnika, ponieważ ustawodawca w przepisie wyraźnie zaznaczył, że jeśli wierzytelność uległa przedawnieniu, a dłużnik podniósł ten zarzut, to informacja o tym powinna znaleźć się we wpisie. Oczywiście Corsaria zgłaszając informację o wierzytelności w rejestrze, każdorazowo podkreśla ten fakt.

Czy można zbywać rekompensaty? 2020-07-28T19:55:14+02:00

1 stycznia 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która wprowadza zakaz zbywania rekompensat powstałych po 1 stycznia 2020 roku. Zakaz ten nie dotyczy jednak rekompensat, które powstały przed tą datą. W art. 20 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649) potwierdzono ogólną zasadę, zgodnie z którą do transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, Oznacza to, że rekompensaty powstałe do 31 grudnia 2019 r. mogły być zbyte. Transakcja sprzedaży (cesji) wierzytelności powstałych przed 31 grudnia 2019 r. może być dokonana w dowolnym momencie, w tym po 1 stycznia 2020 r.

Czy można wystawić wystawić dług na sprzedaż? 2020-07-28T19:55:38+02:00

Wierzyciel może w dowolnym momencie sprzedać swoje wierzytelności innej firmie bez pytania dłużnika o zgodę – na podstawie art. 509 i następnych Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm). W związku z tym Corsaria (jako nabywca wierzytelności i jednocześnie nowy wierzyciel) ma prawo do umieszczenia oferty sprzedaży wierzytelności w serwisach takich jak np. długi.info.

Czy można zlecić windykację rekompensat powstałych po 1 stycznia 2020 r.? 2020-07-28T19:57:17+02:00

Zbywanie rekompensat powstałych po 1 stycznia 2020 r. jest zakazane. Wynika to z art. 10 ust. 4 znowelizowanej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nie jest to jednak równoznaczne z zakazem zlecania ich windykacji. Corsaria na podstawie stosownych pełnomocnictw zajmuje się windykacją rekompensat powstałych po 1 stycznia 2020 r.