Dłużnik

Dłużnik 2020-04-26T10:30:38+02:00

Co zrobić, jeśli dostałeś wezwanie do zapłaty z Corsaria S.A.?

Po pierwsze oznacza to, że Corsaria stała się Twoim wierzycielem na podstawie transakcji przelewu wierzytelności, zawartej z jednym z Twoich kontrahentów. Wierzytelności te mogą wynikać z rozmaitych tytułów. Jakich? Na przykład z tytułu:

  • realizowanych na Twoją rzecz usług / sprzedanych produktów,
  • niespłaconej w całości należności głównej,
  • odsetek za zwłokę,
  • rekompensat,
  • kar itp.

O tytule, z którego wynika Twoje zadłużenie, zostałeś poinformowany w otrzymanym od nas zawiadomieniu o cesji wierzytelności. Z zawiadomienia możesz dowiedzieć się, kto jest zbywcą wierzytelności, kiedy została podpisana umowa cesji wierzytelności oraz jakich wierzytelności ta umowa dotyczy. Integralną częścią zawiadomienia o cesji wierzytelności jest załącznik, w którym wskazane zostały wszystkie sprzedane przez Twojego byłego kontrahenta wierzytelności, wraz ze szczegółami takimi jak ich wartość, data powstania, termin zapłaty itd.

Po drugie – skoro stałeś się dłużnikiem Corsarii, najlepiej będzie, jeśli po prostu jak najszybciej uregulujesz zadłużenie, do którego spłaty Cię wzywamy. Etap windykacji polubownej będzie bowiem skrócony do minimum. Jeśli nie odnotujemy wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty (które otrzymałeś), Twój dług zostanie wystawiony na sprzedaż na największych internetowych giełdach wierzytelnosci, takich jak www.dlugi.info, dlugi.wp.pl czy www.dlugiinfo.muratorplus.pl.

Co to oznacza?

Oferta sprzedaży Twojego zadłużenia stanie się publiczna i ogólnodostępna. Internetowe giełdy wierzytelności są bardzo dobrze wypozycjonowane. Oznacza to, że potencjalni klienci lub dostawcy szukający informacji o Twojej firmie w internecie, będą mogli łatwo trafić na tego typu oferty. Potwierdzą one, że zalegasz ze spłatą zobowiązań. A wiedza to Twoim zadłużeniu może obniżyć chęć nawiązania przez nich z Tobą współpracy.

Dodatkowo – największe giełdy wierzytelności bardzo często publikują oferty sprzedaży długów także w serwisach partnerskich. Są także bardzo często połączone i wymieniają się danymi z wieloma popularnymi systemami księgowymi, które mogą np. zablokować dostawy do firm, których długi zostały wystawione na sprzedaż.

W kolejnym etapie Twoje zadłużenie zostanie zgłoszone do wybranego lub wszystkich Biur Informacji Gospodarczych. Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, w pierwszej kolejności otrzymasz listem poleconym z BIG-u oficjalne ostrzeżenie o planowanym wpisie oraz wezwanie do zapłaty. Jeśli w ciągu 30 dni nie spłacisz swojego zadłużenia, informacje o Twoim długu będą dostępne w komercyjnych raportach BIG-ów, które powszechnie są wykorzystywane przez przedsiębiorców w Polsce do weryfikacji wiarygodności finansowej potencjalnych partnerów biznesowych. Skutkiem tego może być utrata wiarygodności w oczach banków, firm leasingowych, kontrahentów, a także firm przyznających certyfikaty i zaświadczenia, które wykorzystujesz w swojej pracy z np. klientami.

W następnym kroku sprawa dotycząca Twojego zadłużenia zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

W momencie uzyskania nakazu zapłaty, sąd doliczy do zadłużenia różne koszty, m.in.:

  • opłaty sądowe,
  • koszty zastępstwa procesowego,
  • odsetki,
  • koszty pełnomocnictw.

Oznacza to, że kwota wierzytelności, którą jesteś zobowiązany spłacić, dodatkowo wzrośnie.

Konsekwencją dalszego zwlekania z zapłatą zadłużenia będzie skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Na tym etapie możesz spodziewać się doliczenia do kwoty zadłużenia dodatkowych kosztów komorniczych. Normalną procedurą będzie zajęcie przez komornika Twoich rachunków bankowych. Jeśli twój bank finansuje działalność Twojej firmy kredytem, może zadawać Ci bardzo kłopotliwe pytania. W skrajnym przypadku może wypowiedzieć Ci umowę kredytu.

Dlatego najlepiej będzie, jeśli po prostu spłacisz swoje zadłużenie we wskazanym terminie.


Tak będzie lepiej. I prościej.